Osciloskop je elektronický měřicí přístroj pro vizuální znázornění jednoho nebo více napětí jako funkce času a pro zobrazení na obrazovce. Graficky mají podobu grafu průběhu ve dvourozměrném souřadnicovém systému. Obvykle je osa X (horizontální) časovou osou a osa Y (vertikální) ukazuje indikovaná napětí. Výsledný obraz se nazývá oscilogram. Osciloskopy se dodávají v analogové i digitální podobě. Dnes však byla analogová zařízení téměř úplně vytlačena z trhu digitálními modely. Osciloskopy patří spolu s univerzálními měřiči mezi nejdůležitější měřicí a diagnostické nástroje v elektronice.

Digitální a analogový osciloskop

U analogových osciloskopů protéká naměřené napětí nastavitelným zesilovačem a následně je graficky prezentováno na obrazovce elektronky osciloskopu a tzv. elektronový paprsek je nasměrován vstupním napětím ve směru Y. Elektronový paprsek se pohybuje zleva doprava (obrázek se během této doby nakreslí) a poté se vrátí do výchozího bodu.

Analogové osciloskopy dnes hrají pouze vedlejší roli. Důvody jsou především technického a praktického charakteru, jako jsou omezené možnosti, velikost tubusu osciloskopu a stále levnější digitální přístroje. Jednoduché analogové osciloskopy se v současnosti používají prakticky jen na technických školách a v soukromých oborech.

V současné době se používá digitální osciloskop (DSO: Digital Sampling Oscilloscope). Provádí analogově-digitální převod a je to v podstatě paměťový osciloskop. Data také zpřístupňuje po ukončení měření, může je uložit na datové nosiče a přenést do PC.

Funkce digitálního osciloskopu

Výše uvedené vlastnosti analogových osciloskopů samozřejmě platí i pro digitální modely. Ty se však vyznačují řadou dalších funkcí:

  • Pre-trigger: pomocí této funkce můžete čekat na událost (např. napěťovou špičku) a díky funkci nahrávání sledovat signální vlnu před událostí.
  • Výpočet průměrné hodnoty za několik indikačních období.
  • Možnost použití softwaru pro analýzu, např. doba náběhu, šířka pulzu, amplituda, frekvence atd.
  • Automatický reset na neznámý signál
  • Sčítání a odečítání mezi kanály atd.
  • Spektra, histogramy, statistiky

Vstupní napětí je digitalizováno analogově-digitálním převodníkem. Paralelní analogově-digitální převodníky se používají pro převod vysokofrekvenčních signálů. Kromě posuvů ve směru Y (napětí) je důležitým parametrem také časový průběh. Je určena analogovou šířkou pásma osciloskopu a vzorkovací frekvencí. Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím vyšší je možné spuštění. Dalším důležitým parametrem je kapacita paměti.